top of page
Tanssikoulu Balletto oppilasrekisterin tietosuojaseloste

 

1) Rekisterin pitäjä

Tanssikoulu Balletto

osoite: Kylänvanhimmantie 15 H, 00640 Helsinki

puh. 0505935667

sähköposti: tanssikouluballetto@gmail.com

www.balletto.fi

 

2) Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Maria Hostikka-Ala-Kihniä

sähköposti: maria.hostikka@gmail.com

puh. 0505935667

 

3) Rekisterin nimi

Tanssikoulu Balletton asiakasrekisteri

 

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään tanssiopintoihin liittyvään tiedotukseen, laskutukseen, ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.

 

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai laskun maksajan yhteystiedot. Näitä ovat:

- asiakkaan ja laskun maksajan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite

- tuntilaskujen maksutiedot ja maksusuoritukset

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan/tunneille ilmoittautumiseen, Tanssikoulu Balletto ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista.

 

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tuntimaksun maksajalta (mikäli maksaja on eri henkilö). Tietoja maksusuoritusten tilanteesta saadaan Tanssikoulu Balletton käyttämästä Ukko-laskutuspalvelusta. Laskutusjärjestelmän ylläpitäjänä ja/tai tietojen käsittelijänä toimii SLP Group Oy (Y-tunnus 2485076-3).

 

7) Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai tanssiopintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Mikäli rekisteröity henkilö osallistuu ainoastaan Tanssikoulu Balletton tiiviskurssille, eikä lainkaan säännöllisille viikkotunneille, henkilötietoja säilytetään vain kurssin päättymiseen ja kurssilaskun maksamiseen saakka. Mikäli tiiviskurssin osallistuja ei tämän jälkeen kirjallisesti ilmoita haluavansa vastaanottaa Tanssikoulu Balletton markkinointimateriaalia jatkossa, henkilö poistetaan rekisteristä.

 

8) Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaalista aineistoa käsittelee ja ylläpitää ainoastaan koulun johtaja, jota sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvatpalveluntarjoaja (Ukko-laskutuspalvelu) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen.

 

9) Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

10) Profilointi

Tanssikoulu Balletto ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.

 

11) Rekisteröidyn oikeudet (tietosuojaseloste)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua rekisterissä olevia tietojaan. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

- pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista

- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle.

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

12) Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa Rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

 

13) Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tanssikoulu Balletton tietosuojaseloste on päivitetty 14.2.2022.

bottom of page